เกี่ยวกับโครงการ

ผู้ให้ทุน

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สังกัด สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ดำเนินโครงการ

บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 7 กันยายน พ.ศ.2564

หลักการและเหตุผลความจำเป็น

จากแนวนโยบายของชาติที่ต้องการให้มีการจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ การบริโภคที่ปล่อยคาร์บอนต่ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศด้วยการส่งเสริมการสร้างอาชีพ พัฒนาธุรกิจท้องถิ่น จึงให้มีการปฏิรูป พัฒนา และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้มีการสร้างงานและมีการรวมตัวเป็นกลุ่ม มีองค์ความรู้ มีความเป็นธรรม และมีมาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ให้กับกลุ่มเครือข่ายชุมชนชนบทด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเอง ด้วยการสร้างมูลค่าจากเทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจ ภาคการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการชุมชนฐานรากอย่างครบวงจร การแก้ไขปัญหาความยากจนดังกล่าวโดยใช้ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง(พอประมาณ, มีเหตุผล, มีภูมิคุ้มกัน, ผสมผสานกับศาสตร์พระราชาซึ่งกลุ่มเครือข่ายใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และคาถาพระราชา ไทยทำ-ไทยใช้-ไทยขาย-ไทยสบาย (อ้างอิง รศ.ดร.สุธี อักษรกิตต์ เล่าถึงคำสอนของในหลวงรัชการที่9 พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร) เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของเครือข่ายด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางการบริหาร และการค้าที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบสากลเพื่อให้ ภาคผู้บริโภคสามารถเข้าถึง และเกิดการยอมรับในสินค้าและบริการ สร้างโอกาสกับกลุ่มผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนเครือข่าย โดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าได้พัฒนาศักยภาพผ่าน กระบวนการส่งเสริมองค์ความรู้การบริหาร และการตลาดออนไลน์ที่ถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้นำชุมชนในยุคปัจจุบัน ภายใต้การพัฒนาชุมชนเดิมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกิจกรรม สืบสาน และต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล